شاخص های برجسته تحلیل آماری توسط آرامیس:

  1. ارایه جداول و متون تحلیل به صورت کاملا فارسی
  2. تفسیر جداول و تحلیل های آماری
  3. تحویل فایل های SPSS، Word پروژه و در صورت درخواست Excel
  4. مشاوره برای انتخاب مناسب ترین روش تحلیل
شرایط پذیرش و اجرای تحلیل آماری:
  1. پذیرش یا عدم پذیرش تحلیل پس  از ارسال اطلاعات کامل پروژه پس از یک روز کاری اعلام می شود.
  2. هزینه تحلیل برحسب تعداد متغیرها، تعداد پرسشنامه ها و مولفه های پرسشنامه ها و نیز روش تحلیل تعیین می شود.
  3. نیمی از هزینه تحلیل قبل از شروع تحلیل دریافت می شود و نیم دیگر در زمان تحویل (پس از دریافت هزینه کامل، تحلیل تحویل داده می شود)
  4. مسوولیت تغییر روش تحلیل و یا پرسشنامه و … پروژه به عهده پژوهشگر بوده و برای روش ها و پرسشنامه های جدید مبلغ آن دریافت می شود.
  5. مسوولیت دفاع از پروژه به عهده پژوهشگر است و آرامیس صرفا طبق اصول سنجش و اندازه گیری تحلیل آماری را انجام می دهد.