برنامه هایی که برای نمره دهی و تفسیر آزمون های روانشناختی طراحی شده است.

از برنامه های اکسل و SPSS برای آن استفاده می کند.

واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟