پرسشنامه مداخله والدین در استفاده از اینترنت

۱۰,۰۰۰ تومان

طراحان آزمون: دوراگر و سونک (2014)

هنجارکنندگان: آزمون هنجار ایرانی ندارد. آزمون اعتبار، پایایی و هنجار خارجی دارد. نمره دهی داشته و تفسیر ندارد.

حوزه های کاربردی: سنجش ادبیات والدین در کاربرد اینترنت برای کودک

سن: 9 تا 16 سال

سطح تحصیلات: متوسطه

تعداد سوال: دو فرم کودک و والدین و هر یک از فرم ها 24 ماده

ترجمه و گردآوری: دکتر آناهیتا صالح (1396/06/22)

سنجش
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟