نمایش 85–96 از 103 نتیجه

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس رهاشدگی والدین

۶,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس سوء استفاده جنسی در دوران کودکی

۵,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس شادی درونی

۵,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس شکنندگی شادی

۲,۵۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس قربانی چند بعدی

۱۴,۰۰۰ تومان

آزمون های سلامت روان، عصب روان شناختی

مقیاس قربانی شدن و خشونت اینترنتی

۶,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس کنترل توجه

۱۱,۰۰۰ تومان

آزمون های نگرش، ارزش، عادات و علایق

مقیاس کنترل توجه دریبری و رید

۱۰,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس کیفیت روابط مثبت و منفی

۶,۰۰۰ تومان

آزمون های رفتار، روابط، زندگی و انگیزه

مقیاس کیفیت زندگی حرفه ای

۳۱,۰۰۰ تومان
واتساپ را باز کنید
چه راهنمایی نیاز دارید؟